میراثداران خمینی

سیره #امام_خمینی تجلی تام اخلاق و عرفان و جهاد و بندگی است ولی سیره بازماندگان امام نشان میدهد که اخلاق و عرفان و جهاد و بندگی میراثی ژنتیکی نیست و میراثدار واقعی امام چه بسا پسرک شاگرد مغازه ای از روستاهای اطراف کرمان است که بعد شهادتش هم هنوز اسمش لرزه بر اندام آمریکا و […]

دکتر عزیز نجف پور مقالات