اربعین، زمینه ساز ظهور حجت آخرین

روز اربعین امام حسین ع است. در حدیثی از امام صادق ع زیارت اربعین امام حسین یکی از نشانه های مومن است. برای درک درست اربعین باید کمی به گذشته اش بازگشت و رخدادها و تحولات پیشین را واکاوی کرد.حدود پنجاه سال از رحلت پیامبر گذشته و دین پیغمبر به تحریف گشته و از قالب […]

دکتر عزیز نجف پور مقالات