از نمایش ترومن تا سکوی ترومن! ؛ تاملی در دنیای پوشالی مخالفان ایتا

در عصر گالیله زمین مرکزی در اذهان قاطبه جامعه حاکم بود و هرکسی خلاف آن میگفت تکفیرش میکردند و محاکمه گالیله نشان دهنده اوج تسلط ایده زمین مرکزی در اذهان مردمان وقت بود. افسانه، افسانه است چه افسانۀ زمین مرکزی عصر گالیله باشد چه افسانۀ آزاد و دموکراتیک انگاریِ فضای مجازی و اینترنت توسط خودعاقل […]

دکتر عزیز نجف پور مقالات