ارتقای حیات دینی جامعه از طریق ترمیم نسبت ذوالسنه با افاضل

دوست بزرگوارم جناب دکتر مهدی جمشیدی نقدی در باب جایگاه اجتماعی برادر بزرگوار رائفی پور نوشته که در اصل نقدی درست است ولی این نقد از دریچه ای دیگر نیاز به توضیح دارد. فارابی در توضیح طبقات مدینه فاضله از طبقه ای نام می‌برد به نام #ذوالسنه که در متابعت از رییس مدینه و افاضل، […]

دکتر عزیز نجف پور مقالات